پیشنهاد طلایی

بسته طلایی صنعت مهدن

مجموع ایمیل های گروه معدن

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        299  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    956  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 1554  ایمیل

شرکت های معدنی

مجموع ایمیل های  گروه شرکت های معدنی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        79  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  267 ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             449  ایمیل

شرکت های سرمایه گذاری،اکتشاف،نصب و راه اندازی ،استخراج وبهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        51  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   181  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                246  ایمیل

صنایع تأمین ماشین آلات حفاری،حمل ونقل و فراوری مواد معدنی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        13  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     27  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 97  ایمیل

مهندسین مشاور معدن

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        11  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     37  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 75  ایمیل

مراکزآموزشی،تحقیقاتی وآزمایشگاه های معدن

 • تعداد ایمیل مدیران             27  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         31  ایمیل

صنایع معدنی

مجموع ایمیل های گروه صنایع معدنی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        220 ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   689 ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها           1105 ایمیل

تولید کنندگان مصالح ساختمانی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       41  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    88  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               169  ایمیل

تأمین کنندگان ماشین آلات،تجهیزات و ابزار صنایع سنگ

 • تعداد ایمیل مدیران             13  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         56  ایمیل

تأمین کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات صنایع کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        16  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     26  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 76  ایمیل

صنایع تولید سنگ ساختمانی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        83  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     68  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               379  ایمیل

صنایع و معادن سرب و روی و مولیبدن

 • تعداد ایمیل مدیران             23  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         50  ایمیل

تأمین کنندگان عایق های حرارتی وفراورده های نسوز

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        11  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     60  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 94  ایمیل

صنایع کاشی سرامیک و چینی بهداشتی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     28  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   386  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              191  ایمیل

صنایع شیشه سازی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        25  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    41  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 90  ایمیل