صنعت نفت

پیشنهاد طلایی

مجموع ایمیل های گروه صنعت نفت

مجموع ایمیل های گروه صنعت نفت

 • تعداد ایمیل مدیرعامل            …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                 …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            …ایمیل

صنعت نفت

مجموع ایمیل های گروه نفت

 • تعداد ایمیل های مدیرعامل     48  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                64  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها          186  ایمیل
صفحه محصول

پالایش و پخش فراورده های نفتی

 • تعداد ایمیل مدیران               41  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها           35  ایمیل
صفحه محصول
کارخانجات تولید فراورده های قیری

کارخانجات تولید فراورده های قیری

 • تعداد ایمیل مدیران              19  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها          41  ایمیل
صفحه محصول

صنعت گاز

مجموع ایمیل های گروه نفت و گاز

 • تعداد ایمیل های مدیرعامل   190  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران               311  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها           165  ایمیل

پالایش،انتقال وتوزیع گاز

 • تعداد ایمیل های مدیرعامل   186  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران               286  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها           91  ایمیل
صفحه محصول

تأمین کنندگان تجهیزات تخصصی صنعت گاز

 • تعداد ایمیل مدیران             10  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         41  ایمیل
صفحه محصول

شرکتهای احداث و تأمین تجهیزات ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار گاز

 • تعداد ایمیل مدیران           19  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها       33  ایمیل
صفحه محصول

صنعت پتروشیمی

صنایع پتروشیمی

 • تعداد ایمیل های مدیرعامل     33  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران               127  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها           105  ایمیل
صفحه محصول

صنعت نفت،گاز وپتروشیمی

مجموع ایمیل های گروه نفت و گاز و پتروشیمی

 • تعداد ایمیل های مدیرعامل    99  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران               264  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها          567  ایمیل
صفحه محصول

مهندسین مشاور نفت،گاز و پتروشیمی

 • تعداد ایمیل های مدیرعامل  38  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              14  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         105  ایمیل

تأمین کنندگان ماشین آلات ، تجهیزات و مواد حفاری

 • تعداد ایمیل مدیران              13  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها          55  ایمیل
صفحه محصول

اکتشاف ، حفاری ، تولیدو انتقال نفت و گاز

 • تعداد ایمیل های مدیرعامل     25  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                 72  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             79  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های حمل  و جایگاه های عرضه سوخت نفت وگاز

 • تعداد ایمیل مدیران               17  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها           31  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های طراحی ، ساخت ، بهره برداری و تجهیزات صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

 • تعداد ایمیل های مدیرعامل     42  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران               157  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها          381  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های بازرگانی حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

 • تعداد ایمیل های مدیرعامل    28  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                13  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            41  ایمیل
صفحه محصول