صنعت آب و برق

پیشنهاد طلایی

صنعت اب و برق

تمام ایمیل های صنعت آب و برق

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

آب

مجموع ایمیل های گروه آب

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل    637  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              1361  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها          1201  ایمیل
صفحه محصول

شرکت ها آب منطقه ای

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     102  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                300  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            172  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های آب و فاضلاب شهری

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل    208  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران               449  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها           144  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های آب و فاضلاب روستایی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل   206  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                406  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            175  ایمیل

پیمانکاران صنعت آب و فاضلاب

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل    53  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران             86  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         227  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های مهندسین مشاور آب و فاضلاب

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل      49  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران            65  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها        242  ایمیل
صفحه محصول

تولید کنندگان تجهیزات آب و فاضلاب

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       14  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    40  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            242  ایمیل
صفحه محصول

تجهیزات اندازه گیری صنعت آب و فاضلاب

 • تعداد ایمیل مدیران             20  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         38  ایمیل
صفحه محصول

برق

مجموع ایمیل های گروه برق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل   472  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                575  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            484  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های برق منطقه ای

 • تعداد ایمیل مدیران       57  ایمیل
صفحه محصول

نیروگاه های آب و برق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل    21  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                 64  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             52  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های انتقال و توزیع برق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     295  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                403  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              34  ایمیل
صفحه محصول

پیمانکاران طراحی،ساخت،تعمیر و نگه داری خطوط انتقال توزیع برق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     43  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  57  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            164  ایمیل
صفحه محصول

پیمانکاران نصب،راه اندازی،بهره برداری،تعمیر و نگه داری نیروگاه ها

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     32  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  8  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            129  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های تولید انرژی پاک تجدید پذیر

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل    18  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             46  ایمیل
صفحه محصول

شرکت های تست و بازرسی صنعت برق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل    10  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                9  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              ایمیل
صفحه محصول

شرکت های مشترک حوزه صنعت آب و برق

مجموع ایمیل های گروه صنعت آب و برق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     20  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                 58  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها             34  ایمیل

وزارت نیرو وشرکت های مادر تخصصی

 • تعداد ایمیل مدیران           44  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها       19  ایمیل
صفحه محصول

مراکز آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل     12  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                 22  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها              15  ایمیل
صفحه محصول