شهرسازی و معماری

 


حمل و نقل جاده ای

مجموع ایمیل های گروه حمل و نقل جاده ای

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل   378  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                173  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            119  ایمیل

پایانه ها و اداره های دولتی حمل و نقل 

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل   35  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                20  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            11  ایمیل

شرکت های حمل و نقل جاده ای بار وکالا

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل  224  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران               28  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها           51  ایمیل

شرکت های حمل و نقل ترکیبی کالا

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل   119  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                125  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            64  ایمیل

حمل و نقل ریلی

مجموع ایمیل های گروه حمل و نقل ریلی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل   203  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                53  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها            45  ایمیل
 • اداره های دولتی حمل و نقل ریلی

  • تعداد ایمیل مدیر عاملان        13
  • تعداد ایمیل مدیران               13
  • تعداد ایمیل شرکت ها            56

  شرکت های حمل و نقل ریلی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل   38  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها          11  ایمیل

  شرکت های ساخت،بهره برداری، تعمیر و نگه داری

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل   157  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران                  35  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها              48  ایمیل

  حمل و نقل هوایی

  مجموع ایمیل های گروه حمل و نقل هوایی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل    78  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران                132  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها            180  ایمیل

  فرودگاه ها و اداره های دولتی حمل و نقل هوایی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل    58  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران                 37  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها             22  ایمیل

  شرکت های حمل و نقل هوایی بار و کالا

  • تعداد ایمیل مدیران             8  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        10  ایمیل

  شرکت های هواپیمایی

  • تعداد ایمیل مدیران              31  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها         34  ایمیل

  شرکت های تامین قطعات،تعمیر و نگه داری و خدمات صنایع هوایی

  • تعداد ایمیل مدیران             39  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها       65  ایمیل

  مراکز آموزشی و پژوهشی هوا و فضا

  • تعداد ایمیل مدیران              30  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها         17  ایمیل

  اداره های هواشناسی

  • تعداد ایمیل مدیران            ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        32  ایمیل

  حمل و نقل دریایی

  اداره های دولتی حمل و نقل دریایی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل    30  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران                 53  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها             13  ایمیل

  تامین کنندگان تجهیزات ،قطعات و مواد اولیه صنایع دریایی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل    65  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران                 17  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها             12  ایمیل

  شرکت حمل ونقل دریایی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل     52  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران                116  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها            137  ایمیل

  شرکت های خدمات و عملیات دریایی و بندری

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل       70  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران               159  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها               88  ایمیل

  شرکت های ساختمانی ومهندسین مشاور بنادر وسازه های دریایی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل   12  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران                43  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها            67  ایمیل

  شرکت های طراحی،ساخت و تعمیرشناورهای دریایی

  • تعداد ایمیل مدیران           13  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها       46  ایمیل

  مراکز آموزش و پژوهشی دریایی

  • تعداد ایمیل مدیران             35  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها         22  ایمیل
  شرکتهای درب و پنجره سازی و صنایع وابسته

  شرکت های درب و پنجره سازی و صنایع وابسته

  • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

  شرکت های راه سازی

   

  مجموع ایمیل های گروه شرکت های راه سازی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل   60  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران              146  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها          400  ایمیل

  تامین کنندگان ماشین الات وتجهیزات راه سازی

  • تعداد ایمیل مدیران          49  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها      93  ایمیل

  شرکت های تهیه و اجرای اسفالت

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل   10  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران                7  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها            34  ایمیل

  شرکت های راه سازی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل  35  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران               65  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها          207  ایمیل

  مهندسین مشاور راه ساز

  • تعداد ایمیل مدیران        40  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها    56  ایمیل

  شهرسازی ومعماری

  شرکت های عمران شهرهای جدید

  • تعداد ایمیل مدیران          13  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها      21  ایمیل

  مهندسین مشاور و شرکت های معماری و شهرسازی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل   23ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران           239  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها       168  ایمیل

  مسکن و ساختمان

  مجموع ایمیل های گروه مسکن و ساختمان

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل  258ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران             672 ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        1833 ایمیل

  بنیاد های مسکن و شرکت های دولتی مسکن و ساختمان

  • تعداد ایمیل مدیران             18  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        134 ایمیل

  شرکت های ساخت،نصب،تعمیرات و نگهداری آسانسور و پله برقی

  • تعداد ایمیل مدیران            15  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        82  ایمیل

  شرکت های انبوه سازی مسکن

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل  31  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران             53  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        226  ایمیل

  مهندسین مشاورساختمان

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل  23  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران              30  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها         133  ایمیل

  شرکت های عمرانی وپیمانکاری ساختمان

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل  78  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران            100  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها       468  ایمیل

  تامین کنندگان شیرآلات ولوازم بهداشتی ساختمانی

  • تعداد ایمیل مدیران          15  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها      87  ایمیل

  تامین کنندگان لوازم و تجهیزات حمام سونا و آشپزخانه

  • تعداد ایمیل مدیران            222  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        87  ایمیل

  تامین کنندگان ماشین آلات،ابزار وصنایع درب و پنجره سازی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل    14ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              12  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها          46  ایمیل
 • تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات بتن و سازه بتنی

  • تعداد ایمیل مدیران             25  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها         72  ایمیل

  تولید کنندگان بتن،افزودنی های بتن و قطعات بتنی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل   31 ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              91  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها        258  ایمیل
 • دکوراسیون و معماری داخلی

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل  16  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران              63  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        151  ایمیل

  شرکت های مجری رنگ،پوشش و عایق ساختمانی وصنعی

  • تعداد ایمیل مدیران             28  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        41  ایمیل

  صنایع یراق آلات درب و پنجره

  • تعداد ایمیل های مدیر عامل    34ایمیل
  • تعداد ایمیل های مدیران       24  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها        306  ایمیل

  سازمان ها و شرکت های مشترک حوزه حمل و نقل،مسکن،معماری وشهرسازی

  اداره های کل راه و شهرسازی

  • تعداد ایمیل های مدیرعامل     8  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران                8  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها           16  ایمیل

  آزمایشگاه فنی، مکانیک،خاک،بتن،وبازرسی جوش

  • تعداد ایمیل های مدیرعامل  111  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران              76  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها         106  ایمیل

  مراکز آموزشی و پژوهشی راه و شهر سازی

  • تعداد ایمیل های مدیرعامل    10  ایمیل
  • تعداد ایمیل مدیران             102  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها            10  ایمیل

  مهندسین مشاور و شرکت های نقشه برداری و ژئوتکنیک

  • تعداد ایمیل مدیران            305  ایمیل
  • تعداد ایمیل شرکت ها         93  ایمیل