پیشنهاد طلایی

مجموع ایمیل های خدمات پشتیبانی،فنی و مهندسی

تمام ایمیل های شرکت های خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        189  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     475  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               1273  ایمیل

آزمایشگاه ها و صنایع وابسته

مجموع ایمیل های گروه آزمایشگاه ها وصنایع

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        78  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    195  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                458  ایمیل

آزمایشگاه های کالیبراسیون

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       31  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    56  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها               137  ایمیل

تأمین کنندگان تجهیزات،مواد و خدمات ازمایشگاهی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        47  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    139  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 321  ایمیل

ایمنی، آتش نشانی،بهداشت و محیط زیست(HSe)

مجموع ایمیل های گروه ایمنی، آتش نشانی،بهداشت صنعتی و محیط زیست

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل         26  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                      55  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                 350  ایمیل

آزمایشگاه های محیط زیست و عوامل زیان اور و محیط کار

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        13  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                      4  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                126  ایمیل

تأمین کنندگان خدمات،لوازم و تجهیزات،ایمنی، آتش نشانی و بهداشت صنعتی

 • تعداد های ایمیل مدیر عامل        13  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     51  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                124  ایمیل

خدمات فنی مهندسی

مجموع ایمیل های گروه خدمات فنی مهندسی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        21  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                   109  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                190  ایمیل

پیمانکاران نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق

 • تعداد ایمیل مدیران              26  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         49  ایمیل

تأمین کنندگان خدمات بهینه سازی مصرف انرژِی

 • تعداد ایمیل مدیران              14  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         22  ایمیل

تجهیزات و خدمات حفاظت از خوردگی

 • تعداد ایمیل مدیران              28  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         66  ایمیل
شرکتهای خدمات مهندسی نگهداری و تعمیرات

شرکت های خدمات مهندسی،نگه داری و تعمیرات

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

شرکت های مهندسی و ساخت مجتمع های صنعتی

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        12  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              40  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         52  ایمیل
شرکتهای خدمات مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک

شرکت های نقشه برداری و ژئوماتیک

 • تعداد ایمیل مدیر عامل        …ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران              …ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها         …ایمیل

شرکت های بازرسی فنی

مجموع ایمیل های گروه بازرسی فنی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        64  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                    126  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                275  ایمیل

بازرسی فنی تجهیزات و تأسیسات

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل       20  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     53  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                93  ایمیل

بازرسی فنی جوش و ازمایشهای غیر مخرب

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        15  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                     21  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                116  ایمیل

شرکت های بازرسی فنی کالاهای وارداتی،صادراتی و محصولات تولیدی

 • تعداد ایمیل های مدیر عامل        29  ایمیل
 • تعداد ایمیل مدیران                      52  ایمیل
 • تعداد ایمیل شرکت ها                166  ایمیل